Περιγραφή

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.045 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 1.045 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Αναλυτικά, η περιφερειακή κατανομή των ωφελουμένων αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τύπος Περιφέρειας

Περιφέρειες

Άτομα

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

ΑΜΘ

630

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δ.ΕΛΛΑΔΑ

Μετάβαση

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

186

ΙΟΝΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟ

ΚΡΗΤΗ

Μετάβαση 2Σ

Σ.ΕΛΛΑΔΑ

41

Περισσότερο Ανεπτυγμένες

ΑΤΤΙΚΗ

160

Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2Σ

Ν. ΑΙΓΑΙΟ

28

Γενικό Σύνολο

1.045

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

         

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

1

Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας (Content and

Language Integrated Learning-CLIL)

2

Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης

3

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

4

Ειδικός Social Media Marketing

 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις αυτές, ώστε να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής κινητικότητας. 

 

H ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, θα γίνει μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, η οποία παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο.


Κριτήρια Επιλογής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Δικαιολογητικά* που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση

Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση

30

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Μέχρι 5 έτη
(έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

5

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας,

την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr*

Για την μοριοδότηση του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες απασχόλησης που αναφέρονται στην Βεβαίωση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες από αυτές που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να προσκομίσει επιπλέον τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει τις ημέρες απασχόλησης.

Πάνω από 5 έτη
(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

0

Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

(αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

5

Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

15

Μεταπτυχιακός Τίτλος

18

Διδακτορικός Τίτλος

20

Συνολική Βαθμολογία

1η Ομάδα κριτηρίων = 1Α + 1Β

 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 30 μόρια.

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, στην σειρά κατάταξης προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής - Δικαιολογητικά 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://110.europalso.gr

 

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://................... , από τις .….-……-2022 και ώρα 00:00:01.  μέχρι: .….-……-2022  και ώρα 23:59:00. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του διαστήματος που προβλέπει η Πρόσκληση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ανάρτησης και υποβολής λανθασμένων ή ελλιπών δικαιολογητικών. Ο κάθε υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα των δικαιολογητικών που αναρτά στο πλαίσιο της αίτησης του. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τον φορέα στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, πραγματοποιείται μία (1) φορά συνολικά, όταν κλείσει οριστικά η Πρόσκληση.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο καλύπτει περισσότερα εκ του ενός δικαιολογητικά, τότε πρέπει να αναρτηθεί όσες φορές χρειάζεται στο σύστημα ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι  :

 1. Αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 2. Αντίγραφοοποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α
 3. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 4. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, ή θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, η οποία θα απευθύνεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στην οποία να δηλώνει ότι:
  1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
  3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/) ή ισοδύναμη Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Φορέα σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτύπωσης από τον ΕΦΚΑ.
  • Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία, προσκομίζεται το έντυπο Ε3.

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες από αυτές που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να αναρτήσει επιπλέον τον Ατομικό